Semalt hünärmeni, marketing awtomatizasiýasynda nädogry edip biljek zatlaryňyzy düşündirýär

Marketing awtomatizasiýasy, aragatnaşyk gurallaryny we belli bir programma üpjünçiligini ulanyp, marketing hereketlerini awtomatlaşdyrmak prosesi. Marketing awtomatizasiýasy, gaýtalanýan hereketleri sargyt etmek, bazary bölmek we häzirki hereketleriň üstünligini yzygiderli ölçemek bilen kömek edýär.

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Oliwer King aşakdaky ýalňyşlyklardan gaça durup, marketing awtomatizasiýasyny nädip üstünlikli amala aşyrmalydygyny düşündirýär.

1. Esasan e-poçta ünsi jemlemek

Marketologlaryň köplenç goýberýän ilkinji ýalňyşlygy, gaýtalanýan marketing hereketleriniň diňe e-poçta aragatnaşygy bilen baglanyşykly bolmalydyr öýdýär. Başynda peýdalydyr. Adatça, marketing awtomatizasiýasy ajaýyp yzarlamak strategiýasy bolup hyzmat edýär. Şeýle-de bolsa, mazmun marketingi we sosial media ýaly marketingiň beýleki kanallary bar. Ulanyjynyň özüni alyp barşyny we ileri tutulýan mazmunyny bilip, awtomatiki habarnamalary, e-poçta ýa-da olary gyzyklandyryp biljek mazmuna gönükdirýän habarlary döredip bilersiňiz. Diňe e-poçtalara ünsi jemlemek müşderiniň satyn almagyny çäklendirýär, sebäbi tomaşaçylaryň köpüsi mazmuny we işiň internetde barlygyny gözlärler.

2. Şahsylaşdyrma

Şahsylaşdyrma möhümdir, sebäbi aragatnaşyk sanawyndaky her bir adama monoton mazmun ibermek bu işe zyýan ýetirip biler. Müşderiler özlerini aýratyn duýmalydyrlar, şonuň üçin olara meňzeş habarlary ibermek munuň üçin kömek etmeýär. Şahsylaşdyrma gözlegleri we müşderileriň aýratyn isleglerini kesgitlemegi talap edýär. Gözleg geçirilenden soň, tertipli mazmuny şoňa ýetirmeli. Wagtyň geçmegi bilen hyzmat tekliplerine has burawlamagy saýlap bilersiňiz.

3. Myhmany öňdebaryjy hasaplamak

Käwagt, hemmeler telekeçiligiň hödürleýän hyzmatlary bilen gabat gelenok. Marketing awtomatizasiýasy topara dürli strategiýalary ulanyp potensial müşderileri tapmaga kömek edýär. Kompaniýanyň kim bilen aragatnaşyk saklamalydygyny, şeýle hem maýa goýumyna mynasypdygyny kesgitleýär. Bir kärhana, öz işini ösdürmek strategiýasynda durmuşa geçirip boljak öňdebaryjy bolup hyzmat etmeýän müşderileri we sahypa girýänleri birleşdirmeli däldir.

4. Hereketleriňizi ölçemezlik

Marketing awtomatizasiýasy, elbetde, gaýtalanýan hereketlere wagt tygşytlamaga kömek edýär. Şeýle hem, telekeçiniň başda pikir etmedik mümkinçiliklerini hödürleýär. Işleýän we işlemeýän aýratynlyklaryny bilmek üçin ýerine ýetirişini gözden geçirmek üçin birnäçe wagt sarp etmek paýhaslydyr. Marketing awtomatizasiýasynda bolup biljek kemçilikleri tapanyňyzdan soň, olaryň nädip we näme üçin bolup geçýändigini anyklamak, hereket meýilnamasynyň işlenip düzülmegine getirýär. Marketing awtomatlaşdyryş çözgüdini durmuşa geçirmek we işiň gutarandygyny çaklamak töwekgelçilikli iş.

5. Gaty gaharly bolmak

Maglumat aňsat bolsa, marketing awtomatlaşdyryş guralyny ulanmak aňsat. Şeýle-de bolsa, gaty köp habarnamany ibermek ýa-da işe aşa baha bermek ýaly kampaniýada gaty agressiw bolmak mümkin. Şeýle hereket, tomaşaçylaryň arasynda markanyň abraýyna zyýan ýetirýän derejede negatiw reaksiýalary döredýär. Marketing awtomatizasiýasy, gurşun döretmek we olary gorkuzmazlyk üçin niýetlenendir. Bir eýesiniň gowşurylan mazmunyň göwrümini we ýygylygyny sazlamagy hökmandyr.